Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, zasilane poprzez części składek odprowadzanych przez nich na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczegółowym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca*, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, pracodawca może mieć przyznane środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:

 •  80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 •  100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – jeśli pracodawca należy do grupy mikro-przedsiębiorców**

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

* Pracodawcą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia minimum jednego pracownika w oparciu o przepisy Kodeksu pracy
** Mikroprzedsiębiorca (zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników), małe przedsiębiorstwo (zatrudnia od 10 do 49 pracowników), średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia od 50 do 249 pracowników), duże przedsiębiorstwo (zatrudnia od 250 pracowników)KFS logo

Powody, dla których warto skorzystać z KFS

 • Kursy szyte na miarę – Pracodawco sam określasz kierunki szkoleń i kursów zawodowych, rodzaje i zakres uprawnień jakich potrzebują pracownicy
 • Jeśli nie masz pewności jakie rodzaje kursów wypełnią braki w kwalifikacjach pracowników, możliwe jest określenie potrzeb szkoleniowych, doprecyzowanie luk w wiedzy i umiejętnościach pracowników
 • Profesjonalnie i bezproblemowo podniesiesz kwalifikacje zawodowe swoje i pracowników
 • Kursy i szkolenia odbywają się w dogodnym dla przedsiębiorstwa  terminie i miejscu – zapewniamy indywidualny harmonogram dopasowany do możliwości organizacyjno-technicznych firmy
 • Jeśli jesteś mikro przedsiębiorcą** WSZYSTKIE kursy i pozostałe formy wsparcia są BEZPŁATNE
 • Jeśli jesteś małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, dopłacasz JEDYNIE 20% wszystkich kosztów, a aż 80% kosztów pokrywa właściwy urząd pracy w ramach KFS