Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w realizacji procedury Niebieskiej Karty, wymiana dobrych praktyk w zakresie współpracy zespołów interdyscyplinarnych.

Zakres szkolenia:

  • Procedura „Niebieskiej Karty. Założenie i zamykanie „Niebieskiej Karty”.
  • Praca z osobą doznają przemocy i sprawcą przemocy pod kątem procedury „Niebieskiej Karty”.
  • Działanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
  • Procedura odebrania krzywdzonego dziecka przez pracownika socjalnego w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • Rola i współpraca pracownika socjalnego z innymi służbami społecznymi, policją i sądem rodzinnym i opiekuńczym.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Procedura NIEBIESKIEJ KARTY i praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.