Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w procesie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zakres szkolenia:

  • Organizacja sytemu wspierania rodziny i praca z rodziną jako podstawa działań systemowych
  • Organizowanie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka
  • PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zstępczej
  • Standardy pracy i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  • System naboru oraz kwalifikacja rodzin zastępczych
  • Nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej
  • Ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Prawne i merytoryczne aspekty realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.