Program szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zadań i roli  koordynatora pieczy zastępczej  oraz zasad współpracy koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny.

Zakres szkolenia:

  • Wsparcie rodziny jako zadanie gminy– asystent rodziny
  • Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej-współpraca gminy i powiatu
  • Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  • Współpraca asystent rodziny-koordynator
  • Tworzenie spójnego planu pracy na rzecz dziecka i rodziny

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Praktyczny wymiar współpracy koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.