Program szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczące przepisów prawnych odnoszących się do PPD, znaczenie i funkcje PPD w opiece nad dzieckiem, proces planowania pomocy dziecku, zakresu i struktury PPD a także roli i odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces planowania pomocy dziecku. ponadto uczestnicy nabędą umiejętności sprawnego wykonania zadań i realizacji budżetu w projekcie, stosowania zasad kwalifikowalności wydatków i rozliczenia projektu.

Zakres szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące planowania pomocy dziecku
  • Znaczenie i zastosowanie Planu Pomocy Dziecku (PPD), w głównych procesach opieki
  • PPD a zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
  • Rola i odpowiedzialność osób zaangażowanych w planowanie pomocy dziecku.
  • PPD w praktyce – identyfikacja potrzeb rozwojowych dziecka, formułowanie celów, dobór działań, wskaźniki oceny ich realizacji, ramy czasowe i ewaluacja

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu „Plan pomocy dziecku- klucz do zmiany i gwarancja jakości opieki”.

Szczegóły

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.